Regulamin

Art. 1 - Postanowienia ogólne


1. Przedmiotem tego Regulaminu są warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresami www.RunGuru.pl oraz www.biegacze.pl, a także aplikacji mobilnych współpracujących z serwisem a dostępnych na platformach iOS i Android, w tym określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora Serwisu.

2. Zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień jest warunkiem rejestracji Użytkownika. Rejestracja Użytkownika jest równoznaczna z zawarciem na czas nieokreślony umowy o korzystanie z Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), zwanej dalej „Ustawą”.

3. Przestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika jest warunkiem korzystania z Serwisu.

4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie i prowadzenie dla niego konta podstawowego są bezpłatne. Opłatom podlegają dodatkowe, rozszerzone funkcje Serwisu.

5. O treści oświadczeń Administratora Serwisu względem Użytkownika Administrator powiadamia poprzez ich zakomunikowanie drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Użytkownika w trakcie rejestracji, bądź za pośrednictwem Serwisu – umieszczając oświadczenie w ogólnodostępnym miejscu Serwisu bądź na Koncie Indywidualnym bez potrzeby posługiwania się podpisem elektronicznym.

6. Przystąpienie do Serwisu jest dobrowolne.

7. Nazwa Serwisu oraz ich koncepcja, struktura, wygląd graficzny, oprogramowanie i baza zawartych w nich danych podlegają ochronie prawnej.

8. Administrator, wprowadzając nowe opcje funkcjonalne dotyczące Serwisu, może informować o nich Użytkowników w formie komunikatów zamieszczonych w Serwisie oraz za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika w trakcie rejestracji.


Art. 2 - Definicje


Sformułowania użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Administrator Serwisu – Biegacze.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grażyny 7/16, 02-548 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385552, NIP 521-360-30-15, Regon 142927126, wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN.

2. Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy znajdujący się pod adresami www.runguru.pl, www.biegacze.pl oraz dostępny przez aplikacje mobilne dla platform iOS i Android, umożliwiający otwarcie i utrzymywanie kont Użytkowników oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu.

3. Usługa – usługa (usługi) dostępne dla Użytkowników w ramach Serwisu, na podstawie i w granicach postanowień Regulaminu, w tym w szczególności dostęp do Serwisu, tworzenie kont, prowadzenie dzienniczka biegowego, poszukiwanie i wymiana informacji z innymi Użytkownikami, automatyczne opracowywanie planów treningowych dla biegaczy.

4. Konto – zakładane dla Użytkownika unikalne miejsce w Serwisie, służące do korzystania z Usług.

5. Login – nazwa Użytkownika przyjęta w trakcie rejestracji Konta, pod którą przechowywane są dane Użytkownika w bazie danych.

6. Hasło – indywidualnie wybrany przez Użytkownika, poufny dla osób trzecich, ciąg danych alfanumerycznych służący Użytkownikowi do logowania w Serwisie, we własnym Profilu.

7. Profil – strona Użytkownika w Serwisie, która zawiera przekazane przez Użytkownika do Serwisu dane (informacje, zdjęcia, pliki multimedialne), dostępne do wglądu dla innych Użytkowników; Administrator może wykorzystywać dane przekazane przez Użytkownika do Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Użytkownik – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, która korzysta z serwisu w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat i uzyskała zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z Serwisu.

9. Treści – wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje, dane - tekstowe, graficzne bądź wyrażone w inny sposób - wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu.


Art. 3 - Techniczne warunki korzystania z Serwisu


Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu w wersji www:

a) – dostęp do sieci Internet

b) – dostęp do witryn WWW - przeglądarka www

c) – możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email


Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu w wersji mobilnej:

a) – urządzenie mobilne działające w systemie iOS lub Android

b) – dostęp do sieci Internet

c) – posiadanie konta e-mail


W Serwisie można zastosować:

a) – następujące formaty plików graficznych: .jpg, .png

b) – pliki o maksymalnych rozmiarach: 2MB

O rozszerzeniu możliwości stosowania określonych formatów lub rozmiarów plików w Serwisie Administrator powiadamia Użytkowników w formie komunikatów dostępnych w Serwisie. Zmiana taka nie stanowi zmiany Regulaminu.


Art. 4 - Rejestracja w Serwisie


1. W celu rejestracji Użytkownika w Serwisie należy skorzystać z formularza rejestracyjnego, po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika upoważnienia do gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w zakresie objętym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, niezbędnym dla świadczenia Usług przez Administratora, w tym w celach marketingowych, obejmujących także prawo Administratora do przesyłania do Użytkownika informacji handlowych.

2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie prowadzi do stworzenia Profilu Użytkownika i wymaga podania prawdziwych danych identyfikujących Użytkownika, zwłaszcza prawdziwego imienia i nazwiska. Podanie nieprawdziwych danych identyfikujących Użytkownika powoduje usunięcie Konta Użytkownika oraz danych przekazanych przez Użytkownika do Serwisu.

3. Konto Użytkownika obejmuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik niezwłocznie aktualizuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym razie ich zmiany.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz zgłoszenia Administratorowi wniosku o ich zmianę (sprostowanie) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Indywidualne.

6. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.

7. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z udzieleniem przez Użytkownika Administratorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na wszelkich polach eksploatacji, w tym:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści – poprzez powielanie i wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,-

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treści utrwalono – poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez zamieszczanie powielonych Treści w publikacjach wydawanych przez Administratora oraz w prowadzonych przez niego innych stronach internetowych. Zgody powyższej nie uchyla fakt rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu.

8. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z udzieleniem przez Użytkownika Administratorowi zgody na przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowych pochodzących od Administratora bądź – za pośrednictwem Administratora – od podmiotów, z którymi Administrator pozostaje w stosunkach prawnych, w tym od Firm będących klientami Administratora z zachowaniem zasad określonych w Polityce Prywatności w tym zasady nieprzekazywania przez Administratora danych Użytkowników podmiotom trzecim. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych bez konieczności rezygnowania z Konta Indywidualnego w Serwisie.

9. Zakładając konto w serwisie i korzystając z bezpłatnej oraz odpłatnej części serwisu użytkownik oświadcza, że:

a) jest świadomy, że aktywne uprawianie sportu wymaga kontroli stanu zdrowia

b) jego stan zdrowia jest mu znany i pozwala na podjęcie ćwiczeń fizycznych

c) ćwiczenia fizyczne podejmuje na własną odpowiedzialność oraz ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe, niepożądane efekty treningu związane ze stanem zdrowia użytkownika

d) przyjmuje do wiadomości, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych związanych z treningiem lub mogących wiązać się z treningiem należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem przed wznowieniem aktywności fizycznej


Art. 5 - Ogólne zasady świadczenia usług


1. Użytkownik, wyrażając zgodę na treść niniejszego Regulaminu, oświadcza tym samym, że wszelkie Treści umieszczone przez niego w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub uprawnień majątkowych czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji. W związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za umieszczone przez Użytkownika Treści naruszające powyższe zasady.

2. Administrator nie ingeruje w Treści zamieszczane w Serwisie i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Treści zamieszczone w Serwisie nie stanowią źródła informacji, które mają wpływ na sytuację prawną bądź faktyczną. Administrator nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność Treści zamieszczanych w Serwisie.

3. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Treści zamieszczane przez nich w Serwisie.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkowników sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowaniem wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

5. Niedopuszczalne jest przekazywanie przez Użytkownika do Serwisu Treści zawierających:

a) sformułowania powszechnie używane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje,

b) materiały reklamowe lub inne materiały zawierające treści komercyjne,

c) materiały szkodliwe dla Serwisu, Administratora lub innego Użytkownika Serwisu, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś gdy są nieprawdziwe, lub nierzetelne,

d) materiały nie związane z tematyką Serwisu.

6. Administrator Serwisu ma prawo do usunięcia Treści naruszających pkt 5.

7. Administrator Serwisu nie odpowiada za Treści umieszczane przez Użytkowników, ani za działania lub zaniechania Użytkowników stanowiące następstwo korzystania z Serwisu, w tym za udostępnienie przez Użytkownika Loginu i Hasła osobie nieuprawnionej.

8. Użytkowników zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobra prawnie chronione innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub uprawnienia majątkowe czy wizerunek. Użytkownik nie będzie pozyskiwał, ani przetwarzał informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że będzie do tego uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Na wniosek Użytkownika Administrator może wprowadzić zmiany do Treści zamieszczonych przez innego Użytkownika bądź usunąć te treści, o ile wykazane zostanie, że naruszają one powyższe zasady.

9. Administrator usuwa Konto Użytkownika na jego wniosek przekazany pocztą elektroniczną.

10. Administrator usuwa Konto Użytkownika w przypadku podjęcia przez Użytkownika czynności mogących powodować niestabilność funkcjonowania Serwisu. Administrator usuwa Konta fikcyjne oraz Konta niezwiązane z tematyką Serwisu, a także Konto Użytkownika rażąco naruszającego warunki określone w niniejszym Regulaminie.

11. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu.

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane okolicznościami niedotyczącymi Administratora, w tym w szczególności siłą wyższą, awarią lub przerwą zasilania, awarią urządzeń technicznych bądź działaniem lub zaniechaniem Użytkownika lub osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych konserwacji systemu, w trakcie których Serwis nie będzie funkcjonował.

13. Biuro Administratora jest czynne w dni powszednie w godzinach od 9.00-17.00. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem będą załatwiane w godzinach otwarcia biura.


Art. 6 - Zasady świadczenia usług dla Użytkowników


1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w ramach możliwości techniczno-funkcjonalnych Serwisu, a w szczególności do:

a) tworzenia i rozwijania własnego Profilu poprzez zamieszczanie w nim Treści. Użytkownik ma prawo usuwania lub zmiany zamieszczanych przez siebie Treści.

b) poszukiwania informacji o innych Użytkownikach i wymiany Treści z innymi Użytkownikam

c) składania do Administratora Serwisu wniosku o usunięcie wprowadzonych przez siebie danych,

d) składania do Administratora Serwisu wniosku o usunięcie lub moderację danych wprowadzonych przez innego Użytkownika – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

e) korzystania z odpłatnych części serwisu polegających na automatycznym przygotowywaniu biegowych planów treningowych opartych na indywidualnych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika

2. Przystępując do Serwisu i akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje także prawo Administratora do nieodpłatnego wykorzystywania Treści zamieszczonych przez Użytkownika na użytek, na wszelkich polach eksploatacji. Treści te mogą być wykorzystywane także po likwidacji Konta Użytkownika.

3. Przystępując do Serwisu i akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje także warunki korzystania z aplikacji Google Maps, która wykorzystana jest w ramach Serwisu. Szczegółowe warunki korzystania z aplikacji dostępne są na stronach http://code.google.com/intl/pl/apis/maps/terms.html (eng) oraz http://maps.google.pl/help/terms_maps.html (pl).


Art. 7 - Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a) niedotrzymania z winy Administratora terminu rozpoczęcia świadczenia Usług,

b) niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.

2. Reklamacja może mieć formę pisemną bądź zostać nadesłana na adres korespondencyjny Administratora Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@runguru.pl.

3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Usługa była wykonana lub miała być wykonana.

4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w co najmniej następujące dane:

a) przedmiot reklamacji,

b) okoliczności uzasadniające reklamację,

c) login Użytkownika, którego dotyczy reklamacja.

5. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

6. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Administrator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

7. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.


Art. 8 - Rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu


1. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny, wnosząc o usunięcie Konta (Art. 5 ust. 9).

2. Administrator ma prawo w każdym czasie rozwiązać z Użytkownikiem umowę o korzystanie z Serwisu za dwutygodniowym wypowiedzeniem nadesłanym pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu o dalej idącym prawie Administratora do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli łamie on postanowienia Regulaminu (Art. 5 ust. 10 i 11). Rozwiązanie za wypowiedzeniem wymaga uzasadnienia.


Art. 8 - Rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu


1. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny, wnosząc o usunięcie Konta (Art. 5 ust. 9).

2. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Dokonanie zmian w Regulaminie może być spowodowane techniczną koniecznością zmiany zakresu świadczenia Usług lub zmianami prawa dotyczącymi prowadzenia Serwisu. O dokonanych zmianach Administrator powiadamia Użytkowników zamieszczając odpowiednie informacje w Serwisie lub przez pocztę e-mail oraz publikując jednolity tekst w Serwisie www.runguru.pl w zakładce Regulamin.

3. Użytkownik, o ile nie zgadza się na zmianę Regulaminu, ma prawo – w ciągu dwóch tygodni od daty zapoznania się ze zmianami w Regulaminie - rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go pod adresem wskazanym w ust. 1, ze skutkiem dla Użytkownika od chwili jego akceptacji w procesie rejestracyjnym.

5. Zmiana lub unieważnienie bądź zakwestionowanie w inny sposób niektórych postanowień Regulaminu przez umocowane organy władzy publicznej nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz innych przepisów prawa.

Warszawa, marzec 2013newsyue biegacze